Gyereknapi nyereményjáték 2024

Az Uzsonnasdobozom.hu által szervezett Nyereményjáték

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

I. A nyereményjáték szervezője:

1.1. A nyereményjátékot a Creative Box Kft.. (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22/3,
cégjegyzékszáma: 01-09-408631, a továbbiakban: „Szervező”) szervezi a www.uzsonnasdobozom.hu webshop promótálása és népszerűsítése céljából. 

II. A nyereményjátékban történő részvétel feltételei:

2.1. A Szervező által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: ”Nyereményjáték”) kizárólag azon 18. életévét betöltött teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, akik megfelelnek a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) foglalt feltételeknek és követelményeknek (a továbbiakban: „Játékos”). A Nyereményjátékban cselekvőképtelen személy törvényes képviselője útján sem vehet részt.
A Szervező jogosult a Nyereményjátékból kizárni azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglalt előírásoknak. Nem vehet részt a Nyereményjátékban a Szervező vagy a Szervező tulajdonosainak egyéb érdekeltségébe tartozó szervezet, társaság alkalmazottai és megbízottjai, valamint a Szervező által a jelen Nyereményjáték előkészítésében, megszervezésében, kivitelezésében közreműködő személyek és társaságok munkavállalói, megbízottjai és a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja alapján a felsoroltak közeli hozzátartozói.
A Nyereményjátékban való részvételhez szükséges továbbá a kapcsolódó Facebook és az Instagram posztokban leírt feltételek teljesítése:

  • Facebook kép like-olása
  • Facebookon posztolt kép alatt kommentben a kiválasztott uzsonnásdoboz megjelölése
  • Instagram poszt like-olása
  • Instagramon posztolt kép alatt kommentben a kiválasztott uzsonnásdoboz megjelölése és minimum 1 ismerős taggelése

Csak az Facebookra, vagy csak az Instagramra leírt feltételek teljesítése egy nyerési esélyt jelent, mindkét oldalra leírt feltételek teljesítése dupla nyerési esélyt jelent.

2.2 A Játékos a Nyereményjátékban való részvételével a jelen Játékszabályzatot automatikusan magukra nézve kötelezőnek ismerik és fogadják el és ezzel jogosultak a Nyereményjátékban való részvételre.
2.3. A Nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semminemű vásárlási kötelezettséggel.
2.4. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes jelentkezésen alapul.

III. A Nyereményjáték időtartama

3.1. A jelen Nyereményjáték 2024. május 9-én 00:00 órakor indul, és 2024. május 21-én 23:59 óráig tart.

IV. A Szervező jogai, kötelezettségei és felelőssége

4.1 A Szervező kizárja a felelősségét bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű okból bekövetkező meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett a Nyereményjátékba résztvevőként történő bejelentkezéséért. A bejelentkezés bizonyítása a Játékost terheli.

V. A Játék nyereménye, a sorsolás

5.1. A Játék nyereménye egy, a www.uzsonnásdobozom kínálatából a nyertes által választott tetszőleges uzsonnásdoboz, amely a Játékosok között a Szervező ügyvezetője, Ábel Ágnes által kerül kisorsolásra. A nyertes az éppen aktuálisan készleten lévő termékek közül választhatja ki nyereményét.
A sorsolásra számítógép segítségével kerül sor a Szervező székhelyén tanú jelenlétében a Nyereményjáték befejezését követő 3 (három) napon belül. A sorsolásról jegyzőkönyv kerül felvételre.
5.2. Szervező a nyeremény nyertesének nevét a Szervező Facebook oldalán/Facebook posztra történő válaszban és az Instagram oldalán/Instagram posztra történő válaszban teszi közzé a sorsolástól számított 3 (három) napon belül. A nyertes Játékos ezen közzétételre válaszolva kell Facebook vagy Instagram privát üzenetben a Szervezőt tájékoztatnia a nyeremény kézbesítéséhez vagy a nyeremény igénybevételéhez szükséges adatokról (teljes neve, e-mail címe, telefonszáma, kiválasztott GLS CsomagPont címe).
5.3. Szervező a sorsoláson 1 (egy) nyertest és 1 (egy) ún. pótnyertest sorsol ki. A pótnyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek és így kizárására kerül sor, vagy a sorsolás után a Játékos a Szervező 5.2. pontban foglaltak szerinti értesítésére a közzétételt követő 5 (öt) napon belül nem válaszol.
5.4. Szervező - előre nem látható körülmények esetére – fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményt egy másik - a korábbi nyereménnyel megegyező vagy annál magasabb értékű - nyereménnyel helyettesítse. Szervező ezzel kapcsolatban semminemű kifogást vagy panaszt nem köteles elfogadni és azt kivizsgálni azzal, hogy a Játékos a helyettesítő
nyereményt jogosult mindennemű térítési igény nélkül visszautasítani.
5.5. Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akiről kiderül, hogy nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, előírásoknak.

VI. A Játékos jogai és kötelezettségei

6.1. Valamennyi Játékos, így a nyertes Játékos is köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyereményjáték a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és törvényesen, illetve érvényesen kerüljön lebonyolításra, továbbá a nyeremény a nyertes Játékos részére átadására.
6.2. Ha a 6.1. pontban foglalt együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása, rendelkezésre bocsátása meghiúsul, úgy Szervező mentesül az ebből fakadó felelősség és a nyeremény további kézbesítésének, rendelkezésre bocsátásának ismételt megkísérlése alól.
6.3. Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét, illetve a nyeremény kézbesítését legkésőbb a sorsolás eredményének közzétételét követő 30 (harminc) napon belül köteles biztosítani és teljesíteni.
A jelen határidő nyertes Játékos részéről felmerülő bármely okból történő meghiúsulása mentesíti Szervezőt a határidőn túl történő kézbesítéstől vagy rendelkezésre bocsátástól és jogosult a nyereményt egy általa szervezésre kerülő következő nyereményjátékban felhasználni.
6.4. A Játékos köteles érvényes és valós adatokat szolgálni, amennyiben a Nyereményjátékra jelentkezik. A Játékos által bárminemű okból tévesen vagy hibásan szolgáltatott adattal kapcsolatban a Szervezőt semminemű felelősség nem terheli. A Játékos által tévesen, hiányosan vagy hibásan megadott postázási címből eredő felelősség, valamint az ebből eredő postázás
elmaradásáért, késedelméért vagy a kézbesítésből eredő károkért kizárólag a Játékost terheli felelősség, ezen felelősség alól a Szervező mentesül
6.5. A Játékos tudomásul veszi és elfogadja, hogy a nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a postázási költséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.
6.6. Amennyiben a nyertes Játékos a nyeremény átvételében korlátozva van, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolt képviselője útján jogosult.
6.7. A Játékos a Nyereményjátékra történő regisztrációval és az abban való részvétellel mindennemű további feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a jelen Játékszabályzat alapján a Játék során általa Szervező részére megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához - és annak idejére - minden további ellenszolgáltatás és
engedélyezés nélkül felhasználhassa. A Szervező végzi az adatkezelést. Az adatkezelést Szervező a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a Szervező székhely e-mail címén:. hello@uzsonnasdobozom.hu.

A Játékos a fenti címen és e-mail címen írásban kérheti adatai helyesbítését vagy bárminemű egyéb információt is.

Játékos tudomásul veszi és elfogadja, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. Azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben

  • a Játék lebonyolításához szükséges és a Szervező által kért adatokat nem bocsátja rendelkezésre
  • vagy azok törlését még a nyeremény átadását megelőzően kéri,

az a Játékból való kizárásához vezet; valamint

  • jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

A nyeremény kézbesítésében az GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft (székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.) vesz részt, a személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. Szervező a Játékos adatait kizárólag a Nyereményjáték időtartama alatt, a sorsolás közzétételéig kezeli.

VII. Egyéb rendelkezések

7.1. A Játékkal kapcsolatos információk a https://www.facebook.com/uzsonnasdobozom.hu internetes oldalon találhatóak
meg.
7.2. Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el vagy a Játékszabályzat szabályait szándékosan megszegi. 
7.3. Szervező kijelenti, hogy a Nyereményjáték, promóció alól teljes mértékben mentesíti a Facebookot és kijelenti, elismeri továbbá, hogy az nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve együttműködésével került megszervezésre, azt a Facebook nem vizsgálja, nem hagyja jóvá és nem támogatja. Szervező továbbá tájékoztatja a Játékost, hogy az általa a Szervező részére a Nyereményjáték keretében megadott adatai nem a Facebook, hanem a Szervező
adatbázisába kerülnek és a jelen Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek kezelésre.

Budapest, 2024. május 9.